Home Dokumenty
BIP

Czujnik jakości powietrza

Wartość PM2.5

PM2.5

Wartość PM10

PM10


Kalendarz
April 2024
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Dokumenty

Deklaracja - kontynuacja wychowania przedszkolnego
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 

Wstęp.

 

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

 

Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

 

Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.

 

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

 

 

Zawartość Deklaracji Dostępności

 

 

Wstęp Deklaracji

 

Jednostka oświaty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
http://www.spzelislawice.laohost.net/

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ((Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z późń.zm).

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.02.2021r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki” na przykład „Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu ‘/’”.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

https://www.rpo.gov.pl/


Aspekty techniczne

 

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony

 

 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec

 

 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie

 

 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana

 

 • Pułapki klawiaturowe - wykluczone

 

 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści

 

 • Listy - prawidłowo użyte w całym systemie

 

 • Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane

 

 • Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)

 

 • Fokus oraz tabindex - prawidłowo dostosowane

 

 • Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów w systemie operacyjnym Windows zalecane jest używanie przeglądarki Internet Explorer 10.

 

 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-

 

 • Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.

 

 • Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

 

Aspekty informacyjne

 

Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

 

Szczegółowe informacje dotyczące:

 

 • Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,

 

 • Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.

 

 • Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.

 

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.

 

 • Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane.

 

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

 

 1. 1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Wejście do placówki z barierami architektonicznymi. Schody wejściowe do budynku, schody na piętro, brak wind.

 

 

 

 

 

 1. 2.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Brak dostosowań.

 

 1. 3.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny za szkołą.

 

 1. 4.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoby z psem asystującym mają prawo wstępu do budynku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

 1. 5.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 

 

- Informacje zwrotne i dane kontaktowe (trzeba powołać osobę odpowiedzialną zarealizację spraw w zakresie dostępności cyfrowej) 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Kowalik, e-mail: zelislawice@wp.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343556123 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

- Data publikacji strony internetowej:25.08.2011r.

- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.09.2020r.
- Informacje na temat procedury odwoławczej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
Regulamin funkcjonowania zespołu szkolno-przedszkolnego

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŻELISŁAWICACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Rodzice zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących zasad w przedszkolu/szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronowirusa COVID-19.
Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego dziecka-bez objawów chorobowych.
Rodzice przyprowadzają dziecko na ustaloną godzinę i pozostawiają pod opieką nauczyciela.
Rodzice przyprowadzają dziecko bez zbędnych przedmiotów, zabawek.
Rodzice nie przyprowadzają do przedszkola/szkoły dziecka, jeżeli w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji.,

Rodzice są zobowiązani do informowania personelu szkoły o stanie zdrowia dziecka, a w przypadku jakichkolwiek objawów chorobowych do zatrzymania ucznia w domu i skontaktowania się z lekarzem.
Rodzice ucznia niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania powinni poinformować dyrektora szkoły.
Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID-19 otrzymuje również (z laboratorium/od lekarza) państwowy powiatowy inspektor sanitarny. W takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów i personelu) i ustali listę kontaktów osoby zakażonej.

2. Na podstawie zewnętrznych objawów nie można jednoznacznie odróżnić infekcji dróg oddechowych od zachorowania na COVID-19. Zachorowania te przebiegają z gorączką i dają objawy z górnych dróg oddechowych. Zawsze w sytuacji, gdy dziecko przejawia objawy infekcji górnych dróg oddechowych, konieczna jest jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły. Jest to standardowa procedura ostrożnościowa związana z trwającym stanem epidemii.

3. Objawy chorobowe, na podstawie których dyrektor szkoły odizoluje dziecko:
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 1,5 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (PPIS) dotycząca zawieszenia zajęć stacjonarnych (i kontynuowanie zajęć wyłącznie w formie nauczania zdalnego) będzie uwzględniała:
• wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2/ zachorowań na COVID-19 wśród uczniów lub pracowników szkoły, placówki,
• lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze (liczbę osób zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu) z uwzględnieniem przypadków związanych z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem.

4. W przypadku, gdy przyczyną zawieszenia zajęć będzie sytuacja epidemiologiczna w powiecie (nie zaś zdarzenia związane z funkcjonowaniem szkoły), decyzję o nauczaniu na odległość może podjąć nie dyrektor, lecz zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego szczebla. Zespół ten stale monitoruje sytuację epidemiologiczną na danym terenie, koordynuje działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne, w szczególności w powiatach uznanych za obszary żółte i czerwone.

5. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole będzie zależała od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.

Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły, konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.
6. Dyrektor będzie w stałym kontakcie z powiatową stacją epidemiologiczno – sanitarną i będzie kierował się jego wytycznymi w sprawie zawieszenia zajęć lub przejścia na nauczanie zdalne.
W przypadku, gdy zawieszenie zajęć jest spowodowane narażeniem, zakażeniem, zachorowaniem, które dotyczy ucznia lub pracownika szkoły, jego zakres jest uzależniony od oceny ryzyka transmisji zakażenia na pozostałych uczniów i personel.

7. Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.
Równocześnie, dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem – powinien ustalić, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia.
Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy[1], to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia).
Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie, nauczyciel powinien ją bezzwłocznie przekazać pracodawcy, jak dzieje się to w przypadku zwolnienia lekarskiego.


[1] Niemożność wykonywania pracy w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy. Nauczyciel na kwarantannie może wykonywać pracę zdalną, o ile taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą- dyrektorem szkoły. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy, lecz stanowi niemożność wykonywania pracy w określony sposób.
Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.

8. Dziecko z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostawać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.

9. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie środków ochrony indywidualnej. Przepisy nie wprowadzają zróżnicowania w dostępie do środków ochrony osobistej ze względu na wiek pracownika.
10. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.

11. W przypadku uczniów z chorobami przewlekłymi lub osłabioną odpornością, decyzję o ich udziale w zajęciach stacjonarnych podejmuje lekarz.

12. Osoba wykazująca objawy infekcyjne, w tym gorączkę, w szczególności osoba wykazująca objawy ze strony układu oddechowego, powinna uzyskać teleporadę ze strony lekarza POZ. Lekarz POZ jest uprawniony do tego, aby wystawić osobie chorej zwolnienie od pracy z powodu infekcji górnych dróg oddechowych (spełniające równocześnie funkcję izolacji medycznej), a gdy istnieją ku temu przesłanki zadecydować o dalszej diagnostyce w kierunku SARS-CoV-2 zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami medycznymi.

13. W miarę możliwości zaleca się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ogranicza gromadzenie się uczniów oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Ponadto obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Maseczki powinny być stosowane w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw w miejscach wspólnie użytkowanych, o ile nie jest zachowane zróżnicowanie czasowe w prowadzeniu zajęć. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

14. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie ma zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
Obsługa powinna wydawać przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem. Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców.

15. Uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę w przypadku objawów chorobowych. Przepisy w sprawie ograniczeń podczas pandemii wskazują temperaturę 38,0°C jako krytyczną.

16. Jeżeli u dziecka, przebywa na terenie szkoły, podejrzewa się infekcyjną chorobę wirusową, to znajdzie się pod opieką osoby wyznaczonej zgodnie z procedurami ustalonymi przez dyrektora szkoły. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 1,5 m, zakryć usta i nos maseczką.

17. Organizowanie wycieczek jest dopuszczalne. Organizując je, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa.

18. W przypadku systemu zdalnego nauczania powinien on uwzględniać następujące zasady: równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia[1].


[1] Są to zasady dotyczące zajęć dydaktyczno-wychowawczych określone § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, z późn. zm.) wydane na podstawie art. 95a2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

19. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

20. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Nie powinien wymieniać się przedmiotami, jedzeniem i piciem z innymi uczniami.

21. Rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły, /przedszkola dzwoniąc dzwonkiem do przedszkola i zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
22. Rekomendujemy kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą komunikatorów internetowych z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły.

23. Należy uczulić dziecko, by przed wejściem do szatni, biblioteki zdezynfekowało ręce.

24. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub – w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach.

25. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz przebywanie na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

26. Uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła.

27. Dyrektor szkoły, bez względu na to, czy placówka znajduje się w strefie czerwonej, żółtej czy zielonej, może wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa, takie jak np. obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły czy podczas przerw.

28. W sytuacji, gdy jeden z uczniów zachoruje na COVID-19, kwarantannie będą musieli poddać się pozostali uczniowie z tej klasy. Wówczas prowadzenie dla nich zajęć w formie zdalnej będzie jedyną możliwością kontynuowania nauki. Nauka stacjonarna dla innych klas w danej szkole uzależniona zostanie od tego w jakim stopniu byli oni narażeni na zakażenie.

Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych.

29. Obawa przed zakażeniem/chorobą nie może być powodem, aby zdrowe dziecko nie poszło do szkoły.

30. Opinia lekarska o potrzebie nauczania zdalnego dla uczniów przewlekle chorych lub posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego nie będzie wiążąca dla państwowego inspektora sanitarnego. Powiatowy inspektor sanitarny będzie oceniał zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 na terenie lub w szkole. Jeżeli uzna, że zagrożenia nie ma, to jego opinia o nauczaniu zdalnym może być w takim przypadku negatywna.

Regulamin rekrutacji do przedszkola
Regulamin rekrutacji do szkoły
Regulamin uczestnictwa w projekcie
RODO

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach,

Żelisławice 13

29-145 Secemin

zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach:

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach nie przetwarza danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten obszar.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych Paula Majcher-Guzik: email:guzik.prawnik@wp.pl

Odbiorcami danych osobowych są: organ nadrzędny, Kuratorium Oświaty, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych oraz podmioty z którymi zostały zawarte umowy powierzenia.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej dla danego dokumentu przyjętej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – wymagane w art.13 RODO:

1. Pracownicy

2. Kandydaci do Pracy;

3. Uczniowie wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi,

4. Osoby upoważnione do odbioru dzieci;

5. Poczta mailowa i telefony służbowe;

6. Kontrahenci.

Statut

 

STATUT

 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

 W ŻELISŁAWICACH

  

 

                   Opracowany na podstawie art.50 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 ( tj. Dz.U. z 2004r. nr256, poz.2572, z późniejszymi zmianami).

 

 

 

  

  SPIS TREŚCI 

 

I.  NAZWA PLACÓWKI 

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY 

III. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

IV.WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA   WYCHOWANIA I OPIEKI  

IV.NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

V.UCZNIOWIE SZKOŁY 

1. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY 

2. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

3. NAGRODY I KARY 

4. WARUNKI POBYTU UCZNIA W SZKOLE 

5. FORMY OPIEKI I POMOCY UDZIELANEJ UCZNIOM SZKOŁY 

 VI. ZASADY SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 

 VII.BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 VIII.ORGANY PLACÓWKI 

     1. DYREKTOR 

     2.RADA PEDAGOGICZNA 

     3. SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

     4. RADA RODZICÓW  

 IX.ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PLACÓWKI 

 XI. ZASADY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI PLACÓWKI 

 XII. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

XIII.ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

     1.ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELA   PRZEDSZKOLA 

     2. ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

     3.WARUNKI POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU 

     4.FORMY POMOCY I OPIEKI UDZIELANEJ WYCHOWANKOM    PRZEDSZKOLA. 

  XIV.DOKUMENTACJA PRACY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

  XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

 

I. NAZWA PLACÓWKI

 

   1. Nazwa placówki brzmi : Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach 

     W skład placówki wchodzą: przedszkole jednooddziałowe i szkoła podstawowa  jednociągowa. 

 1. nazwa przedszkola: Publiczne Przedszkole w Żelisławicach
 2. nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Żelisławicach 

  2. Siedziba placówki: wieś Żelisławice, gmina Secemin, woj. świętokrzyskie. 

  3. Organ prowadzący: Gmina  Secemin 

  4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

  5. Używane pieczęcie: 

     a. podłużna, automatyczna, gumowa o treści: 

               Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Żelisławicach 

                      Żelisławice 13  29-145 Secemin

     b.podłużna, automatyczna, gumowa o treści: 

                   Szkoła Podstawowa  

                     w  Żelisławicach 

                     29- 145 Secemin 

    c. podłużna, automatyczna, gumowa o treści: 

                   Publiczne Przedszkole 

                     w  Żelisławicach 

                     29- 145 Secemin 

    d. urzędowa, duża, okrągła, metalowa z godłem państwa i napisem w otoku:  Szkoła Podstawowa w  Żelisławicach                   

    e. okrągła, mała metalowa z godłem państwa i napisem w otoku:  Szkoła Podstawowa w  Żelisławicach

 

 II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

1.1.       Szkoła realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego (Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie). Nadrzędnym celem szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju uczniów. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te określa szczegółowo podstawa programowa. 

1.2.      Działalność edukacyjna i wychowawcza określona jest przez szkolny zestaw programów nauczania, który dyrektor podaje do publicznej wiadomości do dnia 31 maja poprzedniego roku szkolnego, program wychowawczy oraz program profilaktyki. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. W przypadku, gdy RR nie uzyska takiego porozumienia, programy ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Obowiązują one do czasu uchwalenia programów przez RR i RP. Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników  jest opiniowany przez Radę Rodziców.

 

1.3.      Szkoła wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia,zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

1.4.      Szkoła zapewnia w szczególności: możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzieżniepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi   potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

1.5.    Szkoła i przedszkole prowadzą działania antydyskryminacyjne opisane w programie wychowawczym.

2.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z   nauczycieli, uczącemu w tym oddziale, uwzględniając ciągłość pracy wychowawczej.  Uczniowie i rodzice mają prawo w terminie do 30 września zgłosić wniosek o zmianę wychowawcy.

 

Tryb postępowania: Dyrektor szkoły prowadzi mediację z rodzicami w ilości nie mniej niż 50%+1 stanu klasy, składającymi pismo do dyrektora o zmianę wychowawcy. Dyrektor jednoosobowo podejmuje decyzje o zmianie wychowawcy

2.2.  Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wycieczek szkolnych oraz na przerwach w ramach przydzielonych im dyżurów. 

2.3. Zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniają w szczególności ich potrzeby rozwojowe. Dla uczniów z trudnościami w nauce prowadzone są zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne a dla uczniów z wadami postawy gimnastyka korekcyjna. Dyrektor szkoły organizuje program nauczania indywidualnego nauczania dla dzieci, które otrzymały orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opiekun terapii pedagogicznej współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z rodzicami i wychowawcami klas, nauczycielami i poradniami specjalistycznymi.

 

 

III. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

1.1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w odrębnych przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, do dnia 15 maja danego roku szkolnego.

1.2.      W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników placówki, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący placówkę. 

1.3.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stały, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

1.4. Zakończenie pierwszego półrocza następuje 31 stycznia każdego roku, bez względu na termin ferii zimowych. 

2.1. Podstawową jednostką organizacji szkoły jest oddział. 

2.2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

2.3. W edukacji wczesnoszkolnej nauczyciel prowadzi zajęcia według ustalonego przez siebieplanu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. 

2.4. W przypadku, gdy liczba uczniów w klasie jest mniejsza niż 10 dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. 

2.5. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do  oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor   po poinformowaniu rady rodziców, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną , nie więcej niż 25 uczniów  

2.6. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę  określoną na wniosek rady rodziców, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

2.7. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2   uczniów.  

2.8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.  

2.9. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów ciągu całego etapu edukacyjnego. 

2.10. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

        1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresukształcenia ogólnego;  

        2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

        3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 

        4) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: a) zajęcia z języka obcegonowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

2.11.  Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione  zajęcia edukacyjne.  

2.12.  Zajęcia wymienione w  2 i 3 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.  

2.13.   Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia. 

2.14.  Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu, pracownie nauczaniazintegrowanego, zastępcza salę gimnastyczną , szatnię, kuchnię i stołówkę szkolną. 

2.15. Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są wychowankowie oraz Pracownicy placówki na odrębnych warunkach odpłatności ustalonej przez intendenta, czyli 170% stawki dla ucznia. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się do płacenia z góry comiesięcznej kwoty za wyżywienie w terminie do 10 każdego miesiąca.Stosuje się odpis z tytułu nieobecności dziecka w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień, przy czym za pierwszy dzień rozumie się drugi dzień po dacie zawiadomienia przedszkola. W przypadku wcześniejszego, co najmniej jednodniowego zgłoszenia nieobecności dziecka zwraca się koszt dziennej stawki żywieniowej od pierwszego dnia nieobecności. 

2.16. W szkole działa biblioteka, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i innipracownicy, rodzice i absolwenci.

 

 

 

IV. WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA,

 

       WYCHOWANIA I OPIEKI

 

 

 

1.1. Spotkania z rodzicami odbywają się, co najmniej 2 razy w semestrze.

 

1.2.Do 15 września wybierane są trójki klasowe oraz prezydium Rady Rodziców. Opracowuje

 

się plan pracy rodziców na dany rok szkolny oraz opiniowane są przez radę rodziców szkolne

 

zestawy nauczania oraz uchwalany program wychowawczy szkoły i program profilaktyki.

 

1.3.Rodzice są na bieżąco informowani o działalności szkoły poprzez gazetkę szkolną,

 

spotkania klasowe i spotkania z dyrektorem.

 

 1.4.Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkole i szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od    rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

 

 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 

 

1.1. W szkole zatrudnieni są:

 

a)        nauczyciele

 

b)        pracownicy obsługi według odrębnych przepisów dotyczących zatrudnienia.

 

2.1. Obowiązki nauczyciela

 

 Nauczyciel zatrudniony w szkole podstawowej , niezależnie od nawiązania stosunku pracy i wykonywania zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, jest członkiem Rady Pedagogicznej i zobowiązany jest do:

 

a)   kształtowania atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania   wszystkich członków rady,

 

b)   przestrzegania postanowień statutu placówki oraz zarządzeń dyrektora szkoły,

 

c)  czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady, jej komisjach, do których został powołany oraz wewnętrznych samokształceń,

 

d)  realizowania uchwał rady, także wtedy, gdy zgłosił do niej swoje zastrzeżenia,

 

e) składania przed radą sprawozdań z przydzielonych zadań,

 

f) przestrzegania tajemnicy obrad.

 

 

 

2.2.      Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły, dążyć

 

do pełni rozwoju osobowości ucznia, kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie,

 

szanować godność osobistą jest  uczniów.

 

2.3.    Nauczyciel zobowiązany jest do:

 

a) opracowania rozkładu materiału nauczania na cały rok szkolny zgodnie z programem nauczania określonym przez MEN i złożenia go u dyrektora szkoły w okresie dwóch pierwszych tygodni I i II półrocza,

 

b) prawidłowego prowadzenia zajęć z zasadami dydaktyki przedmiotu, notując określony temat w dzienniku lekcyjnym,

 

c) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

 

d)pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem,

 

e) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy,

 

f) wyboru przez nauczycieli klasy pierwszej i czwartej programów i zestawu podręczników( nie więcej niż trzy podręczniki do danych zajęć) i  przedstawienie ich radzie pedagogicznej do ustalenia w drodze uchwały oraz po zasięgnięciu opinii rady rodziców. Szkolny zestaw programów obowiązuje przez trzy lata szkolne.

 

2.4. Nauczyciel wychowawca tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia i

 

        zobowiązany jest do:

 

a)       sprawowania opieki nad uczniami tworzącymi klasę,

 

b)     tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia w klasie,

 

c)    otaczania szczególną opieką wychowanków, którzy mają trudności w nauce oraz stosowania środków zaradczych dla tych, którzy mają problemy w dostosowaniu się do obowiązków szkolnych,

 

d)    życzliwego współdziałania z rodzicami-opiekunami swoich wychowanków, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 

e)    udzielania każdorazowo informacji rodzicom-opiekunom swojego wychowanka o postępach w nauce i jego zachowaniu, na bieżąco informowaniu o ocenach uczniów,

 

f)    prowadzenia spotkań z rodzicami co najmniej raz w semestrze,

 

g)    współdziałania z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec uczniów , a także tych , którym potrzebna jest indywidualna opieka,

 

h)   składania wniosków w razie potrzeby w sprawie przyznania uczniom nagród, wyróżnień i kar,

 

i)    czytelnie i estetycznie prowadzić ewidencję uczniów oraz inne informacje dotyczące uczniów w dzienniku lekcyjnym,

 

j)    bieżące wpisywanie w dzienniku lekcyjnym tygodniowego rozkładu zajęć,

 

k)   prowadzenie arkuszy ocen dla swoich uczniów, a w razie potrzeby sporządzanie odpisów dokumentów, opinii na polecenie dyrektora.

 

l)     pisemnego sporządzania analizy wyników nauczania i zachowania dla swojej klasy w okresach klasyfikowania i promowania.

 

 

 

2.5. Nauczyciel jako pracownik szkoły odpowiedzialny jest za: 

 

a) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 

b) bezpieczeństwo uczniów,

 

c) pomoce dydaktyczne znajdujące się w danej klasie,

 

d) dokumentację dotyczącą uczniów swojej klasy,

 

e) ład i porządek w miejscach, w których pełni dyżury, zgodnie z  harmonogramem.

 

 Nauczyciel jako pracownik wykonuje polecenia przełożonego-dyrektora szkoły.

 

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPRZĄTACZKI

 

I. Sprzątanie codzienne po zakończeniu zajęć lekcyjnych:

 

1. Sprzątanie obowiązuje w wyznaczonych przez dyrektora szkoły rejonach, które mogą być zmienione w wypadku konieczności.

 

2. Wywietrzyć sprzątane pomieszczenie.

 

3. Zamieść podłogę.

 

4. Podłogi pokryte lentexem, wykładziną itp. wymyć wodą z dodatkiem proszku; dotyczy to również posadzek lastrikowych.

 

5.  Parkiet w sali gimnastycznej przetrzeć wilgotną ścierką.

 

6.Wszystkie meble, tablice, lamperie olejne, obrazy, gabloty i parapety należy przetrzeć wilgotną ścierką.

 

7. Odkurzyć dywany i wykładzinę chodnikową.

 

8. W czasie sprzątania odsuwać ruchome przedmioty i meble: ławki, krzesła, stoliki itp.

 

9. Opróżnić kosze na śmieci.

 

10. Po sprzątnięciu sprawdzić zabezpieczenie okien, kranów, drzwi, wygasić oświetlenie.

 

11. Zauważone uszkodzenia sprzętu i urządzeń zgłaszać u konserwatora. 

 

II. Sprzątanie okresowe obejmuje:

 

1. Cotygodniowe przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń sanitarno – higienicznych.

 

2. Usuwanie pajęczyny.

 

3. Pastowanie i froterowanie podłóg w rejonach wyznaczonych.

 

4. Mycie szyb i okien.

 

5. Sprzątanie szkoły po remontach (w godzinach służbowych).

 

6. Mycie mebli – ławek, krzeseł itp.

 

III. Sprzątanie szkoły podczas ferii i wakacji

 

1.Wszystkie prace ujęte w punkcie I oraz dodatkowo wg potrzeb szkoły, porządkowanie innych pomieszczeń gospodarczych szkoły.

 

2.Wykonanie innych czynności zleconych przez dyrekcję szkoły.

 

3.Sprzątaczka bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły. 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW, ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ INTENDENTA

 

I. Obowiązki ogólne: Prowadzi zaopatrzenie placówki.

 

  1. Kieruje i sprawuje nadzór nad żywieniem w placówce.
  2. Prowadzi sprawy dotyczące żywienia uczniów szkoły.

 

II. Obowiązki szczegółowe:

 

1.Planuje i dokonuje systematycznego zaopatrzenia placówki w artykuły żywnościowe i      gospodarcze.

 

2. Dba o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe.

 

3.Kieruje żywieniem w placówce oraz sprawuje fachowy nadzór nad przygotowaniem posiłków dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.

 

4.Sporządza raporty żywieniowe oraz dopilnowuje utrzymania się w stawce żywieniowej.

 

 

 

5.Uczestniczy w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podaje ich treść na okres 10 dni do wiadomości żywionych. Przy wykonywaniu obowiązków stosuje ściśle zasady ujęte w instrukcji obiegu dokumentacji finansowo–księgowej.

 

 

 

6.Bieżąco informuje dyrektora placówki w sprawach akt żywienia uczniów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z żywienia. 

 

 

 

OBOWIĄZKI KUCHARKI SZKOLNEJ

 

  1. Kucharka odpowiada za całokształt pracy kuchni.
  2. Odpowiada za ilościowe pobranie produktów od intendentki zgodnie z kartoteką.
 1. Dba o dobre jakościowo produkty pobierane do przygotowywania posiłków.
  1. Odpowiada za jakość sporządzanych posiłków i punktualność ich wydawania.
 2. Odpowiada za stan sanitarno–higieniczny pomieszczeń kuchni, zaplecza, naczyń i wydawanych posiłków.
  1. Dba o prawidłowy rozdział posiłków (jednakowe porcje żywnościowe).
 3. Być obecnym przy układaniu jadłospisów i przestrzegać je.
  1. Dbać o estetykę ubioru – fartuch, nakrycie głowy.
 4. Pozostałości po posiłkach przechowywać w odpowiednim do tego miejscu i odpowiednich pojemnikach.
  1. Przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej.
 5. Współdziałać z pracownikami świetlicy nad kulturą spożycia posiłków.
  1. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły – zleconych przez dyrektora za wyjątkiem posług prywatnych.
 6. W okresie ferii i wakacji letnich wykonywać prace zlecone przez dyrektora szkoły.
  1. Czas pracy: od godziny 7.00 – 15.00.
 7. Kucharka podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi.

 

 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

I. Do wykonania funkcji palacza c.o. konieczne jest świadectwo ukończenia kursu dla palaczy c.o. lub inne uprawnienia do wykonywania tego zawodu:

 

  1. Przed rozpoczęciem czynności palacza sprawdzić prawidłowość armatur i stan pieców.
  2. W przypadku stwierdzenia usterek lub awarii pracy kotłów lub instalacji c.o. natychmiast powiadomić przełożonych.

 

II. Obowiązki palacza:

 

a)     stosować właściwe mieszanki paliw,

 

b)     oszczędnie spalać opał,

 

c)      zabezpieczyć instalację c.o. przed zniszczeniem w okresie zimy,

 

d)     utrzymać w czystości i porządku pomieszczenie kotłowni i na zewnątrz (magazynu opałowego, miejsca na szlakę).

 

e)     przestrzegać instrukcji umieszczonych w pomieszczeniach kotłowni, przy piecach itp.

 

f)     utrzymać odpowiednią temperaturę grzewczą,

 

g)     w przypadku nie zgłoszenia się zmiennika do pracy, nie wolno opuszczać miejsca pracy aż do dokonania zmiany bezpośrednio z następcą,

 

h)      zgłaszać przełożonemu wszelkie dostrzeżone usterki i awarie.

 

III. Po zakończeniu sezonu opałowego należy:

 

a)     dokładnie wyczyścić paleniska piecowe,

 

b)     zakonserwować i zabezpieczyć piece na okres lata,

 

c)      zabezpieczyć włazy i drzwi do magazynu opałowego.

 

IV. Palacz c.o. podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi.

 

V. Wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

 

 

 

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

 

1.ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY 

 

     Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku szkolnym kończą 6  lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podst. art.16 ust.3 Ustawy.

 

   Do sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmuje się uczniów:

 

a)  z urzędu –dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły,

 

b)  na prośbę rodziców (prawnych opiekunów)- dzieci zamieszkałe poza obwodem tej szkoły, jeżeli w odpowiedniej klasie jest wolne miejsce.

 

c) W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor szkoły.

 

d) Uczeń jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

 

e). W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 

 

 

  1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 

 

 

 2.1. Uczeń ma prawo do :

 

   a) zapoznania się programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi

 

  wymaganiami,

 

b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy

 

 umysłowej,

 

d)   organizowania działalności kulturalnej , oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,

 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrektorem,

 

e)   opieki wychowawczej i warunków w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę

 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz poszanowania godności,

 

f)  korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej, jeżeli szkoła posiada środki na ten cel,

 

zgodnie z odrębnymi przepisami,

 

g)  życzliwego kształtowania w  procesie kształcenia,

 

h) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a

 

także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych,

 

i)                    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów we wszystkich kołach i organizacjach

 

działających na terenie szkoły,

 

j)   sprawiedliwej i jawnej i subiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli

 

postępów w nauce,

 

k)  poinformowania o przewidywanych ocenach okresowych i rocznych i odwołania się od

 

oceny na zasadach określonych w SSO,

 

l)  uczestniczenia przedstawicieli uczniów w posiedzeniach rady pedagogicznej,

 

m)  pomocy w przypadku trudności w nauce,

 

n) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, bazy

 

rekreacyjno-sportowej, biblioteki,

 

o)   wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w

 

organizacjach  działających w szkole, być wybieranym i decydowania wyborach do rady

 

samorządu szkolnego,

 

p)   korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

 

q)   uczestniczyć w obozach i wycieczkach organizowanych przez szkołę,

 

r)    w konfliktowych sytuacjach zgłaszać wychowawcy, dyrektorowi szkoły swoje

 

uwagi,

 

s)  odwołać się od kary w ciągu 2 dni do wychowawcy, dyrektora, RUSS,

 

t) redagowania i wydawania gazetki szkolnej

 

u) odwołania się w razie złamania  praw ucznia do wychowawcy, dyrektora, RUSS .

 

Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków w przypadku łamania praw ucznia.

 

1) Tryb składania skarg i wniosków

 

a) Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic(opiekun prawny), wychowawca, pedagog w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie nie będą przyjmowane.

 

b) Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.

 

c) Skargi i wnioski winny być składane przez zainteresowane strony w formie pisemnej w sekretariacie szkoły lub w formie ustnej wychowawcy,

 

d) W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisuje wnoszący i przyjmujący skargę. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Przyjmujący skargę potwierdza jej zgłoszenie, jeżeli zażąda tego wnoszący.

 

e) Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.

 

f) Ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się na pisemnie osoby zainteresowane.

 

2. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 

a) Rozpatrywanie skarg następuje do 30 dni od jej zgłoszenia.

 

b) Dyrektor powierza rozpatrywania skarg i wniosków, wychowawcy.

 

c) W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie braków popozostawia skargę bez rozstrzygnięcia.

 

d) Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje – Dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając opis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.

 

e) Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały.

 

f) Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie.

 

g) Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz trybie odwoływania się od wydanej decyzji w terminie 14 dni.

 

h) Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 

3) Tryb odwoławczy

 

a) Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane kary były jasno określone, współmierne do przewinienia, stosowane w trybie określonym w statucie.

 

b) W przypadku zastosowania kary nie ujętej w statucie szkoły, dyrektor szkoły uchyla nałożoną karę.

 

c) Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę służbową

 

d) Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do dyrektora szkoły poprzez wychowawcę, pedagoga szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożenia kary.

 

e) Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentu, rozmowę z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi wychowawczemu, radzie pedagogicznej.

 

f) Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna do przewinienia.

 

g) Dyrektor wydaje decyzję na piśmie w terminie 14 dni.

 

h) Od decyzji dyrektora uczeń, rodzic, prawny opiekun mogą odwołać się do Kuratora Oświaty w Kielcach za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 

 

 

2.2. Uczeń ma obowiązek:

 

 a)  uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich  

 

   oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,

 

b) usprawiedliwiania nieobecności na piśmie lub telefonicznie poprzez

 

rodziców w ciągu trzech dni ,

 

c)  przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i  innych pracowników   szkoły,

 

d) zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i przerw,

 

e) przestrzegania regulaminów,

 

f)   niedopuszczania samowolnie budynku szkoły w czasie wszystkich przerw i zajęć lekcyjnych,

 

g) pełnienia dyżurów w klasach,

 

h)  przestrzegania warunków  używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole, tj.

 

  • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie telefonu

 

            komórkowego.

 

  • Uczeń zobowiązany jest do wyłączenia (wyciszenia) telefonu komórkowego na czasie lekcji.
  • Zabrania się używania telefonu komórkowego podczas lekcji (gry,wysyłanie wiadomości  SMS, rozmowy, nagrywanie, robienie zdjęć).

 

  • Telefon komórkowy użyty do nagrywania, bądź robienia zdjęć  nauczycielowi będzie natychmiast skonfiskowany, poinformowani o zaistniałym fakcie będą rodzice i tylko oni będą mogli odebrać telefon.

 

  • Rodzice mają możliwość poinformowania ucznia podczas lekcji o sprawach pilnych i wyjątkowych przez sekretariat szkoły.

 

i)        noszenia ustalonego stroju uczniowskiego, a podczas uroczystości stroju galowego,

 

j)         dbania o schludny wygląd,

 

k)       przestrzegania przepisów ruchu drogowego przy korzystaniu z dróg publicznych,

 

l)         dbania o wspólne dobro: sprzęt szkolny, obiekty, urządzenia i pomoce naukowe,

 

m)      dbania o ład i porządek w szkole.

 

 

 

  1. NAGRODY I KARY

 

 

 

   3.1. Za wzorowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków uczeń może być

 

          nagrodzony:

 

a)       pochwałą przez wychowawcę wobec klasy,

 

b)       pochwałą na apelu przez dyrektora szkoły,

 

c)       przyznaniem przez rad pedagogiczną nagrody lub listu pochwalnego dla rodziców,

 

d)       wpisanie ucznia na klasowej lub szkolnej gazetce ściennej.

 

 

 

Szkoła informuje o przyznanej uczniowi nagrodzie na spotkaniach z Rodzicami. Listy pochwalne dla rodziców są wręczane na spotkaniach z rodzicami na koniec I półrocza.

 

 

 

3.2. Kary:

 

      a) upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy,

 

      b) nagana udzielona przez wychowawcę wobec klasy,

 

      c) nagana udzielona przez dyrektora wobec całej szkoły,

 

      d) obniżenie oceny z zachowania.

 

        Po wyczerpaniu kar zawartych w statucie, uczeń może być skreślony z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły. Szkoła informuje rodziców o zastosowaniu kary wobec ucznia poprzez:

 

- indywidualną rozmowę wychowawcy lub dyrektora szkoły z rodzicami na terenie szkoły,

 

- kontakt wychowawcy klasy ze środowiskiem domowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. WARUNKI POBYTU UCZNIA W SZKOLE

 

 

 

4.1. Uczniowie mają zapewnione warunki bezpieczeństwa w czasie zajęć, przerw lekcyjnych

 

i wycieczek,

 

4.2. Podczas przerw nauczyciele sprawują opiekę w ramach przydzielonych dyżurów.

 

4.3. Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły powierza szczególnej opiece wychowawczej

 

każdy oddział jednemu z nauczycieli uczącemu w danym oddziale, uwzględniając ciągłość

 

pracy wychowawczej w klasach I-III i IV-

 

4.4. Dyrektor szkoły dba o właściwy stan techniczny budynku, sprzętu oraz pomocy, mając na

 

względzie bezpieczeństwo uczniów.

 

4.5. Dyrektor szkoły i wychowawcy zwracają uwagę na bezpieczeństwo uczniów w drodze

 

do i ze szkoły. Rodzice, których dzieci nie ukończyły 7 lat są zobowiązani do sprawowania

 

opieki nad dzieckiem w drodze do i ze szkoły. Za pisemną zgoda rodziców dzieci te mogą być

 

odprowadzane przez kolegów, którzy ukończyli 12 lat.

 

 

 

6. FORMY OPIEKI I POMOCY UDZIELANEJ UCZNIOM SZKOŁY

 

6.1. Szkoła udziela pomocy dzieciom, którym z przyczyn losowych lub rozwojowych

 

potrzebne jest wsparcie:

 

       a) z funduszy GOPS w Seceminie,

 

       b) z funduszy Rady Rodziców,

 

       c) innych organizacji i osób fizycznych współpracujących ze szkołą.

 

6.2. Dzieci z trudnościami w nauce mają możliwość uczestniczenia w zajęciach korekcyjno

 

kompensacyjnych i wyrównawczych. Szkoła współpracuje w tym zakresie z Poradnią

 

Psychologiczno-Pedagogiczna we Włoszczowie.

 

 

 

 

 

VI. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 

1.Postanowienia ogólne           

 

§ 1

 

Uznaje się, że pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci mają rodzice.

 

 

 

 

 

                                                                         &2

 

Nauczyciele wspierają rodziców w dziele wychowania. Uznaje się zatem, że kierunki działań wychowawczych Szkoły nie mogą być sprzeczne z wolą rodziców, a nauczyciele nie ponoszą całkowitej i wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania.

 

§ 3

 

Uznaje się, że zarówno rodzice jak i szkoła w działaniach wychowawczych uznają nawzajem własne oczekiwania i oczekiwania dziecka.

 

§ 4

 

Program wychowawczy szkoły jest uchwalany przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 5

 

Uznaje się, że wychowanie stanowi jeden z podstawowych wymiarów pracy każdego nauczyciela zatrudnionego w szkole i opiera się na indywidualnych reakcjach nauczyciel – uczeń, nie zaś na oddziaływaniach szkoły jako instytucji.

 

Nauczyciele Szkoły zatem:

 

1)       wyzbywają się wszelkiego postępowania nagannego,

 

2)       obdarzają zaufaniem i otaczają życzliwością każdego ucznia, w szczególności na progu jego kariery szkolnej,

 

3)       stawiają jasno sformułowane wymagania i będą je stanowczo egzekwować, unikając jednakże atmosfery ślepej i bezdusznej dyscypliny,

 

§ 6

 

Uznaje się, że w pierwszym i drugim etapie edukacji nauczyciele dostosują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw do naturalnej dla wieku dziecka aktywności, umożliwią poznanie świata w jego jedności i złożoności, będą wspomagać samodzielność uczenia się, inspirować do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzać ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki na miarę możliwości rozwojowych dziecka, zakładając jednocześnie, że dokonywane postępy mogą mieć różne indywidualne tempo

 

                                                                            .§ 7

 

2. Wartości wychowawcze.

 

1.        Uznaje się, że rodzice i nauczyciele zgodnie dążą do ukształtowania
w dzieciach pożądanych cech osobowych, które w sposób trwały powinny być osiągnięte na końcu każdego z etapów edukacyjnych.

 

2.        Ustala się następujący rejestr cech pożądanych:

 

1)       samodzielność i zaradność

 

2)       odpowiedzialność i obowiązkowość

 

3)       prawość i prawdomówność

 

4)       takt i poszanowanie innych

 

5)       krytycyzm wobec siebie i innych,

 

6)     tolerancja dla osób innej rasy,wiary czy. pochodzenia społecznego.

 

3.   Rejestr cech pożądanych może być powiększony.

 

4. Nabywanie cech pożądanych jest procesem odbywającym się w trakcie wszelkich działań dydaktycznych Szkoły, działań wychowawczych rodziców i Szkoły, a także całokształcie działalności społecznej rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

§ 8

 

   W trakcie procesu nabywania cech pożądanych, o których mowa w § 8 ust 4, dokonuje się okresowej oceny postępów dziecka w tym zakresie w związku z ustaleniem ocen śródrocznych i rocznych z wszystkich zajęć edukacyjnych,
a w szczególności oceny z zachowania.

 

 

 

§ 9

 

1.  Wychowanie patriotyczne i obywatelskie ma wymiar poszerzony o spotkania z uczestnikami walk o wolność, organizowanie Dnia Niepodległości /11.XI./, opiekę nad miejscami pamięci narodowej, organizowaniem uroczystości o charakterze patriotycznym oraz wymianę doświadczeń z innymi placówkami oświatowymi.

 

2.  Kultywowanie tradycji i obyczajów regionalnych zawartych programie edukacji regionalnej.

 

 

 

§ 10

 

1.   W programie wychowawczym szkoły istotną wartością wychowawczą realizowaną w wymiarze poszerzonym jest również edukacja ekologiczna ze względu na położenie szkoły w regionie świętokrzyskim.

 

2.  Wychowanie ekologiczne jest realizowane we współpracy z pracownikami  leśnictw.

 

§ 11

 

1.  W programie wychowawczym szkoły jest realizowana w poszerzonym wymiarze edukacja prozdrowotna.

 

2.   Wychowanie prozdrowotne jest realizowane przy współpracy miejscowej służby zdrowia, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie i innymi instytucjami.

 

 

 

VI. ZASADY SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

&1.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

  • Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu i postępach w tym zakresie;
  • Udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • Dostarczenie rodzicom( prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • Umożliwienie nauczycielom doskonalenia i organizacji metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

&2.

 

1.1.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz

 

rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych programów oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i  warunkach oraz trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana śródrocznej i końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych.

 

1.2.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczniowie informowani są na pierwszych zajęciach, rodzice na pierwszym spotkaniu we wrześniu.

 

1.3 Dokumentami potwierdzających realizację pkt.1 i 2 są zapisy w dziennikach lekcyjnych. 1.4 Szkolny System Oceniania jest poza tym dostępny dla uczniów i rodziców w bibliotece szkolnej i jest również w posiadaniu RUSS.

 

& 3.

 

1.   Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania , i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 

2.Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 

3.Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z

 

zajęć i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania.

 

 

 

4.W klasach I-III oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi. Oceny cząstkowe zapisywane są w formie punktów w skali 1-6.

 

5.Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności  z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

 

6.Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów są udostępniane uczniom i jego rodzicom. Uczniom prace udostępnia się na zajęciach. Rodzice zapoznawani są z pracami pisemnymi poprzez przekazanie oryginału pracy lub jej kopii do domu z prośbą  o zwrot pracy podpisanej przez rodziców.

 

Charakter oceny:

 

OCENA BIEŻĄCA
1. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. 
2. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów przyjmuje formę:

 

a)      pisemną - ocena punktowa od 1 do 6 do dziennika lekcyjnego

 

b)      werbalną - ustne wyrażanie uznania, akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć

 

c)      Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ucznia ustnie lub pisemnie, przekazując informację zwrotną, wskazującą słabe i mocne strony i motywującą ucznia.

 

4. Ocenie podlegają postępy uczniów w edukacji:

 

a) polonistycznej w zakresie:

- mówienia i słuchania

- czytania

- pisania

- znajomości lektur

b) matematycznej w zakresie:

- rachowania

- rozwiązywania zadań tekstowych

- umiejętności geometrycznych

- umiejętności praktycznych

c) przyrodniczej w zakresie:

- wiadomości o środowisku

- wychowania komunikacyjnego

- zdrowia i higieny

d) plastyczno - technicznej

e) muzycznej

f) ruchowej

 

5. Liczba ocen punktowych z poszczególnych edukacji nie może być mniejsza niż sześć w semestrze.
6. Co najmniej raz w semestrze przeprowadzany jest sprawdzian zintegrowany, którego wyniki są odnotowywane (w formie punktowej) w dzienniku lekcyjnym na stronie dotyczącej edukacji polonistycznej.
7. Oceny punktowe za prace pisemne, sprawdzające osiągnięcia uczniów (dyktanda, sprawdziany, testy) są oznaczone kolorem czerwonym.
8. Dodatkowe inicjatywy uczniów związane z realizacją tematyki zajęć są odnotowywane za pomocą znaku "+" w dzienniku lekcyjnym na oddzielnej stronie znaczonej napisem: "Przygotowanie do zajęć". Brak pomocy i przyborów, stroju gimnastycznego jest oznaczony znakiem "-".
9. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny punktowe:

 

 

Znaczenie

Punkty (zapis dla nauczyciela i ucznia)

 

wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć

6

 

samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy i konsekwentnie dąży do rozwiązania problemu

 

osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych

 

 

 

często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć

5

 

sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym

 

jasno i logicznie rozumuje

 

samodzielnie rozwiązuje zadania

 

rozwiązuje problemy w sposób wyczerpujący i twórczy

 

rzadko popełnia błędy

 

chętnie podejmuje działania, które są zaplanowane i dobrze zorganizowane, jest odpowiedzialny w swych działaniach

 

jego wypowiedzi (ustne i pisemne) są dojrzałe językowo i stylistycznie, wyczerpują temat, zawierają bogate słownictwo

 

 

 

wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć

4

 

sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednia terminologią

 

logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania

 

samodzielnie rozwiązuje typowe zadania

 

potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych

 

przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich  ch aspektów

 

jego wypowiedzi (ustne i pisemne) są poprawne językowo i stylistycznie

 

 

 

zna i rozumie podstawowe pojęcia

3

 

przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym

 

czasami samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania

 

najczęściej rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela, popełnia błędy

 

zadania rozwiązuje nie zawsze starannie

 

jego wypowiedzi (ustne i pisemne) są na ogół poprawne językowo i stylistycznie, posługuje się jednak ubogim słownictwem

 

 

 

zna najbardziej podstawowe pojęcia

2

 

analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela

 

czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania w sytuacjach problemowych

 

zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie

 

bardzo często popełnia błędy

 

jego wypowiedzi (ustne i pisemne) są mało poprawne językowo i stylistycznie

 

 

 

nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne (tj. łatwe, najistotniejsze oraz najbardziej użyteczne)

1

 

 

 

 

 

10. Obserwacja zachowania dotyczy przestrzegania przez uczniów obowiązującego regulaminu:

 

REGULAMIN ZACHOWANIA

 


Każdy uczeń:

 

  • Jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, aktywnie uczestniczy w zajęciach, systematycznie odrabia prace domowe
  • Kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek
 • Dba o honor i tradycje szkoły
  • Potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, złość, agresję
 • Umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole
  • Udziela pomocy kolegom
 • Dba o swoje bezpieczeństwo i zdrowie
  • Utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy.

 

11. Informacje o przejawach zachowania są odnotowywane we właściwej rubryce w dzienniku lekcyjnym w formie punktów:

 

Znaczenie

Punkty (zapis dla nauczyciela i ucznia)

Uczeń spełnia wszystkie wymagania zawarte w regulaminie, a ponadto czynnie bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub zawodach sportowych, samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy, reaguje na nieprawidłowe zachowania kolegów i koleżanek

6

 

Uczeń spełnia wszystkie wymagania zawarte w regulaminie

5

 

Uczeń czasami nie spełnia wymagań zawartych w regulaminie

4

 

Uczeń często nie spełnia wymagań zawartych w regulaminie

3

 

Uczeń bardzo często nie spełnia wymagań regulaminu

2

 

Uczeń nie przestrzega regulaminu zachowania

1

 

 

OCENA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA

 

1. Obowiązuje opisowa forma oceny.
2. Ocena jest kierowana bezpośrednio do dziecka, musi byś napisana w zrozumiałym dla niego języku.
3. Ocena opisowa uwzględnia:

 

a) postępy w edukacji polonistycznej

b) postępy w edukacji matematycznej

c) postępy w edukacji przyrodniczej

d) postępy w edukacji plastyczno - technicznej, muzycznej i ruchowej

e) osobiste osiągnięcia uczniów

f) zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego, norm etycznych, a w szczególności:

- wywiązywania się z obowiązku ucznia

- przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych

- dbałość o honor i tradycje szkoły

- umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm

- troskę o piękno mowy ojczystej (uprzejmość, zwroty grzecznościowe)

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne

- kulturalne zachowanie się poza szkołą

- okazywanie szacunku innym osobom

 

 

 

4. Ocena śródroczna w przeciwieństwie do oceny rocznej zawiera dodatkowo zalecenia dla uczniów dotyczące zarówno postępów w edukacji, jak i zachowania.
5. Ocenę śródroczną otrzymuje uczeń po zakończeniu I semestru na specjalnie przygotowanym arkuszu.
6. Ocenę roczną otrzymuje uczeń w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym.
7. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może podąć decyzję o powtarzaniu klasy na podstawie opinii lekarza lub publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami.

 

§4

 

1. Wychowawcy informują rodziców i uczniów o sposobach prowadzenia obserwacji osiągnięć edukacyjnych i zachowania na początku roku szkolnego, co jest odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.
2. W czasie zebrań z rodzicami udostępnia się rodzicom informacje dotyczące postępów uczniów.
3. Dla poszczególnych poziomów nauczania (kl. I, II, III) obowiązuje ujednolicony arkusz śródrocznej oceny opisowej

 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:

 

1) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami wyrażanymi w skali 1-6.

 

5.Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania

 

9.Kl.asyfikacja roczna przeprowadzana jest w czerwcu, tydzień przed zakończeniem  zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

 

 

 

10.Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania 

 

11.Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

12.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

 

 13.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

 

14. W przypadku uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

& 4.

 

1.  Uczeń może nie być klasyfikowany śródrocznie lub końcoworocznie z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym   planie nauczania.

 

2.   Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 

3.   W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany” albo ,,nieklasyfikowana”.

 

& 5.

 

1.  Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. jeżeli jego  osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

 

 

2.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy  

 

 

 

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

4.  Od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

5.  Uczeń klas IV-VI, którego średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych  wynosi co najmniej 4,75 a ocena zachowania jest co najmniej bardzo dobra otrzymuje  świadectwo z wyróżnieniem.

 

6. Jeżeli uczeń uczęszczał na zajęcia etyki lub religii, do średniej rocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych wlicza się ocenę ustaloną jako średnia ocen z odpowiednio rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć .Jeżeli średnia ocen z rocznych lub końcoworocznych zajęć klasyfikacyjnych z religii lub etyki nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę 

 

7.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim   otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje celującą.

 

& 6.

 

1.  Ustalona przez nauczyciela przedmiotu ocena niedostateczna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego

 

2.  Począwszy od klasy IV uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

     Egzamin poprawkowy  składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i zajęć wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

3.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę .

 

4.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższe

 

5.  Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej  oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem &5 pkt5 ,uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem & 3 pkt 10 i ,  a ponadto przystąpił  do sprawdzianu w klasie VI.

 

     Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w odpowiednim terminie, przystępuje do sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez dyrektora Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

    Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem ,jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania.

 

6.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenie tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 

 

    O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

   O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b.

 

 

 

& 7.

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) Uczeń jest  informowany o ocenie w momencie jej wystawienia.

 

2.  Rodzice są informowani o bieżących i okresowych wynikach nauczania podczas zebrań (minimum 2 razy w semestrze), indywidualnych konsultacji. Nauczyciele mogą również wpisywać bieżące oceny w zeszytach uczniowskich.

 

 3.Nauczyciel uzasadnia ustaloną na prośbę ucznia lub rodzica.

 

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

 

 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

5.  Na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych końcoworocznych (śródrocznych ) ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informują o tym ucznia i jego rodziców poprzez wpis przewidywanej oceny do zeszytu. Rodzice podpisem potwierdzają informację. W przypadku braku potwierdzenia rodzic jest informowany na indywidualnych konsultacjach.

 

6.  W ciągu tego miesiąca, po uzgodnieniu z nauczycielem, uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej (śródrocznej) z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli spełni wymagania edukacyjne na daną ocenę.

 

W ciągu tego miesiąca, po uzgodnieniu z wychowawcą, uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana oceny zachowania, jeżeli spełni ustalone wymogi i kryteria.

 

7.  Dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do wiadomości ucznia i jego rodziców na zebraniu w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.

 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

8.  Uczeń ma prawo przystąpić do sprawdzianu, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna (roczna) jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona. Sprawdzian przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców, zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed końcem zajęć dydaktycznych, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub rodziców. Termin przeprowadzenia sprawdzianu ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami, przy czym nie może to być późniejszy termin, niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych. Dla przeprowadzenia sprawdzianu dyrektor powołuje trzyosobową komisję w składzie:

 

  • Dyrektor szkoły- jako przewodniczący,
  • Nauczyciel uczący ucznia – jako egzaminator,
 •  Nauczycieli tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członków komisji.

 

     Narzędzia i punktację przygotowuje egzaminator. Są one zatwierdzane przez komisję. Egzaminator sprawdza i ocenia pracę a komisja zatwierdza wynik większością głosów. W razie równej ilości głosów za  i przeciw decyduje głos  przewodniczącego komisji.

 

 

 

10 . W sprawdzianie może brać udział bez prawa głosu wychowawca klasy.

 

 

 

11. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z  wyjątkiem przedmiotów : plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne- z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.      

 

& 8.

 

 

 

Ogólne kryteria ocen w klasach IV-VI:

 

1. stopień celujący  otrzymuje uczeń , który :

 

 opanował umiejętności i wiadomości określone w wymaganiach na ocenę bardzo dobry a ponadto :

 

a) przynajmniej w niektórych działach posiada umiejętności lub wiadomości wykraczające poza program

 

b) posiada osiągnięcia z danego przedmiotu na szczeblu min. powiatowym

 

 2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń , który :

 

a) opanował pełny zakres umiejętności i wiadomości określony programem nauczania z danego przedmiotu w danej klasie

 

b) samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne , potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach

 

3. stopień dobry otrzymuje uczeń który :

 

nie opanował w pełni umiejętności lub wiadomości określonych programem nauczania ale opanował je w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej

 

oraz samodzielnie wykonuje typowe zadania praktyczne lub teoretyczne

 

4. stopień dostateczny otrzymuje uczeń , który :

 

opanował umiejętności i wiadomości określone w programie nauczania na poziomie nie przekraczającym podstawy programowej oraz rozwiązuje typowe zadania praktyczne lub teoretyczne

 

5. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń , który :

 

ma braki w opanowaniu umiejętności i wiadomości zawartych w podstawie programowej z danego przedmiotu , ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowych umiejętności i wiadomości z tego przedmiotu oraz  rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne  , o niewielkim stopniu trudności

 

6. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń , który :

 

nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie wykonać typowych zadań o niewielkim stopniu trudności

 

 

 

       Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej należy obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu oraz deficyty rozwojowe.

 

 

 

      Przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki oraz plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę.  

 

& 9.

 

 1.Uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazującej , jakich ćwiczeń fizycznych (lub jakiego rodzaju) ten uczeń nie może wykonywać i przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego , wydanej przez lekarza.

 

2.Uczeń może być całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienia dokonuje dyrektor na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach, poprzez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. Przez ten okres uczeń nie jest oceniany. Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona” 

 

& 10.

 

 1. Nauczyciel przy sprawdzaniu osiągnięć i postępów ucznia powinien być obiektywny, konsekwentny, systematyczny.

 

 

 

2.   Formami i metodami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są:

 

  • test kompetencji w klasie III,
  • odpowiedż ustna,
 • praca domowa,
  • dyskusja,
 • referat,
  • kartkówka- sprawdzenie wiadomości z ostatniej lekcji

 

 ( niezapowiedziane),

 

  • praca klasowa- obejmuje większą partię materiału i trwa co najmniej godzinę lekcyjną- jest zapowiedziana na tydzień wcześniej
  • praca samodzielna,
 • umiejętność współpracy w grupie
  • ćwiczenia praktyczne,
 • aktywność na zajęciach,
  • kontrola zeszytów ucznia lub zeszytów ćwiczeń. 

 

3.      Każdy dział programowy kończy się pracą klasową.

 

4.      Prace pisemne nauczyciel sprawdza, recenzuje i informuje ucznia o wyniku w

 

ciągu 14 dni. Rodzaj i częstotliwość pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności

 

oraz szczegółowe kryteria oceniania określają nauczyciele przedmiotów.

 

5.      Rodzice są informowani o ocenie ucznia z pracy klasowej poprzez wpis do zeszytów

 

przedmiotowych.

 

6.      Nauczyciel przechowuje dokumentację osiągnięć uczniów, tj.:prace pisemne, przez

 

okres roku szkolnego. Na prośbę rodziców prace klasowe są im udostępniane do wglądu.

 

7.      Osiągnięcia uczniów odnotowywane są w dokumentach takich, j

 

      -    arkusze ocen,

 

                  -          dzienniki lekcyjne,

 

                  -          zeszyty wychowawcy. 

 

8.        Uczeń jest zobowiązany do uczestniczenia w pracach klasowych. W przypadku

 

nieobecności uczeń jest zobowiązany do napisania pracy klasowej w terminie ustalonym

 

przez nauczyciela. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności i nie napisania pracy w dodatkowym terminie, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku losowym nauczyciel może wyznaczyć dodatkowy termin pracy klasowej.

 

8.      Uczeń ma możliwość poprawy niekorzystnej oceny pracy klasowej na zasadach

 

określonych przez nauczyciela w PSO. Jeżeli ocena uzyskana za pracę poprawkową jest niższa niż za pracę właściwą, uczeń ostatecznie otrzymuje ocenę korzystniejszą dla niego.

 

9.      W ciągu dnia uczeń nie może mieć więcej niż jedną pracę klasową, a w ciągu

 

tygodnia nie więcej niż trzy prace klasowe. Nauczyciel planujący pracę klasową zobowiązany jest do wpisania jej na tydzień wcześniej  (ołówkiem) w dzienniku lekcyjnym.

 

11. Po każdej pracy klasowej nauczyciel dokonuje analizy i korekty błędów.

 

12.  Nie należy stawiać więcej niż jedną ocenę za jedną pracę klasową, czy inną formę

 

sprawdzania wiadomości.

 

13.  Najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.

 

14.  Wiadomości mogą być sprawdzane wyłącznie na lekcji z danego przedmiotu w obecności innych uczniów klasy.

 

15. Uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć dydaktycznych.

 

16.  Uczeń może być nieprzygotowany do zajęć w zależności od limitu ustalonego przez nauczyciela danego przedmiotu.

 

17. Uczniowi mającemu trudności ze zrozumieniem pewnych partii materiału nauczyciel

 

ma obowiązek udzielić indywidualnych konsultacji w czasie wyznaczonym przez

 

nauczyciela i dogodnym dla ucznia.

 

18.      Kryteria oceny prac klasowych

 

  • celujący (6)- 100% bezbłędne rozwiązanie oraz dodatkowe ćwiczenia
  • bardzo dobry (5) - 90%-100%
 • dobry (4) - 75%- 89%
  • dostateczny (3) - 51%-74%
 • dopuszczający(2) - 31%-50%
  • niedostateczny(1) – 30% i poniżej

 

 

 

&11.

 

1. W klasach IV-VI ocenianie bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne określa się wg skali:

 

  • stopień celujący-6
  • stopień bardzo dobry -5
 • stopień dobry-4
  • stopień dostateczny-3
 • stopień dopuszczający-2
  • stopień niedostateczny-1

 

 

 

2.    Śródroczna i końcoworoczna ocena ustalana jest jako średnia ważona ocen cząstkowych.   Przyjmuje się podwójne liczenie ocen z prac klasowych. 

 

3. Ocena klasyfikacyjna jest ustalana jako średnia ważona ocen śródrocznej i końcoworocznej.

 

4.  Jeżeli przedmiot realizowany jest 1h w tygodniu ocenę półroczną wystawia  się z co

 

najmniej 3 ocen cząstkowych, w pozostałych  przypadkach z co najmniej 5 ocen, w tym

 

minimum z dwóch prac klasowych.

 

 

 

 

 

& 12.

 

 

 

1.   Nauczyciele zobowiązani są na bieżąco dokumentować osiągnięcia uczniów. 

 

2.   Przy ocenianiu w dzienniku lekcyjnym można stosować zapisy informacji typu:

 

   1. nieobecność- nb.
   2. nieprzygotowanie- np.
  1. ucieczka- uć
   1. nie ćwiczy- nć

 

 

 

  3. Nauczyciel może stosować również ocenianie wg zasady:

 

       + + + + ocena bardzo dobra

 

       - - - -     ocena niedostateczna

 

      + uczeń może uzyskać za aktywność na zajęciach

 

      - za brak zeszytu lub materiałów potrzebnych na zajęcia.

 

 

 

& 13.

 

 

 

1. Zachowanie ucznia ustala się wg przedstawionych poniżej skali i kryteriów:

 

  • wzorowe – wz
  • bardzo dobre – bdb
 • dobre - db
  • nieodpowiednie – ndp
 • naganne- ng

 

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób. 

 

Kryteria 

 

Zachowanie wzorowe

 

Stosunek do obowiązków szkolnych

 

  • rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania,
  • bierze udział – jeżeli ma możliwości i predyspozycje w konkursach, olimpiadach , zawodach szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich przygotowaniu i przebiegu,
 • jest aktywny na lekcjach,
  • nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
 • nie ma żadnych spóźnień,
  • czynnie uczestniczy w życiu szkoły.

 

 

 

Kultura osobista

 

  • nigdy nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
  • jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
 • jest uczynny, chętnie pomaga innym,
  • wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,
 • zawsze nosi obuwie zmienne  odpowiedni strój,
  • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
  • przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i brutalności,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych.

 

 

 

Aktywność społeczna

 

  • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
  • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • jest zaangażowany w życie klasy,
  • sam dostrzega i właściwie reaguje na błędy swoje i społeczności szkolnej,
 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
  • postępuje zgodnie z obowiązującymi  w szkole normami, dba o honor i tradycje szkoły.

 

 

 

Zachowanie dobre

 

Stosunek do obowiązków szkolnych

 

  • stara się być przygotowany do lekcji,
  • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • uważa na lekcjach,
  • nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
 • nie spóźnia się na lekcje ( dopuszczalne są 2 spóźnienie w semestrze. pozostałe rzutują na ocenę zachowania). 

 

Kultura osobista

 

  • nie używa wulgarnych słów,
  • stara się być miły, wyrozumiały, i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
 • stara się pomagać innym,
  • nosi obuwie zmienne i mundurek,
 • dba o estetykę wyglądu i higienę osobistą,
  • zachowanie na lekcjach, podczas przerw nie budzi zastrzeżeń,
 • stara się szanować mienie własne, innych osób i społeczne,
  • stara się przeciwstawiać przejawom agresji i przemocy.

 

Aktywność społeczna

 

  • stara się angażować w życie klasy,
  • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o honor i tradycje szkoły.

 

 

 

   Zachowanie poprawne

 

Stosunek do obowiązków szkolnych

 

  • zdarza mu się nie przygotować do lekcji ( brak pracy domowej, podręcznika),
  • sporadycznie zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
 • pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,
  • sporadycznie jest zainteresowany życiem szkoły,
 • zdarza mu się spóźniać na lekcje,
  • ma godziny nieusprawiedliwione ( dopuszczalne są dwie godziny w semestrze).

 

Kultura osobista

 

  • stosuje zwroty grzecznościowe,
  • sporadycznie zdarza mu się być nieuprzejmym wobec dorosłych,
 • sporadycznie zdarza mu się zwracać do kolegów w sposób niekulturalny,
  • czasami nie zmienia obuwia,
 • sporadycznie nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
  • dostrzega i reaguje na przejawy agresji i przemocy.

 

 

 

Aktywność społeczna

 

  • sporadycznie podejmuje działania społeczne,
  • sporadycznie angażuje się w życie klasy,
 • sporadycznie wykonuje powierzone mu obowiązki,
  • dba o mienie klasy i szkoły.

 

Zachowanie nieodpowiednie

 

Stosunek do obowiązków szkolnych

 

  • często jest nieprzygotowany do lekcji ( nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników , zeszytów),
  • nie reaguje na uwagi nauczyciela,
 • często nie wykonuje poleceń nauczyciela,
  • nie jest zainteresowany życiem szkoły, zdarza mu się zakłócić przebieg uroczystości szkolnych,
 • zakłóca przebieg lekcji,
  • spóźnia się na lekcje,
 • ma do pięciu godzin nieusprawiedliwionych w semestrze

 

Kultura osobista

 

  • zdarza mu się być nieuprzejmym wobec dorosłych,
  • zdarza mu się zwracać do kolegów w sposób niekulturalny,
 • zdarzają się uwagi dotyczące jego nieodpowiednich zachowań podczas lekcji, przerw i zajęć organizowanych przez szkołę,
  • nie dba o higienę osobistą i wygląd,
 • nie reaguje na przejawy agresji, przemocy, sam bierze w nich udział,
  • ma nałogi,
 • ma negatywny wpływ na innych. 

 

Aktywność społeczna

 

  • nie podejmuje żadnych działań społecznych,
  • mienie klasy i szkoły jest mu obojętne,
 • zaniedbuje swoje obowiązki.

 

Ocenę tą otrzymuje uczeń, gdy środki zaradcze stosowane przez szkołę dają pozytywne wyniki.

 

Zachowanie naganne

 

Stosunek do obowiązków szkolnych

 

  • na lekcjach jest bierny,
  • prowokuje innych przez zaczepki słowne i fizyczne,
 • używa niestosownych gestów,
  • jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
  • zakłóca przebieg imprez szkolnych,
 • nagminnie spóźnia się na lekcje,
  • bez pozwolenia wychodzi ze szkoły ,
 • odmawia wykonania poleceń nauczyciela,
  • w ciągu semestru ma ponad 50 godzin nieusprawiedliwionych. 

 

Kultura osobista

 

  • demonstracyjnie nie dba o kulturę języka,
  • jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w kontaktach z innymi,
 • jego zachowanie jest agresywne ( przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, uszkodzenie ciała),
  • często nie zmienia obuwia, nie nosi mundurka,
 • celowo niszczy mienie społeczne i kolegów,
  • nie dba o wygląd zewnętrzny,
 • stosuje używki,
  • wyłudza pieniądze od innych,
 • demoralizuje innych,
  • wszedł w konflikt z prawem ( kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania),
 • przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia. 

 

Aktywnośc społeczna

 

  • odmawia wykonania obowiązków,
  • jest członkiem grupy charakterze przestępczym,
 • destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną.

 

Oceną naganna i nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który wykazuje wymienione zachowania, a wcześniej prowadzono z nim rozmowy (wychowawca, dyrektor).

 

Ocenę tę otrzymuje również uczeń, który w sposób drastyczny przekroczył jedno z wymienionych zachowań.

 

 

 

 

 

          TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA

 

                                                    

 

1. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu wychowawczego, w którym będą umieszczone pozytywne i negatywne spostrzeżenia nauczycieli i innych pracowników szkoły o zachowaniu uczniów.

 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca w oparciu o:

 

   • Spostrzeżenia zamieszczone w zeszycie wychowawczym,
   • Konsultację z zespołem klasowym na ostatniej godzinie z wychowawcą przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wychowawca przedstawia wtedy proponowaną ocenę ucznia a zespół klasowy droga głosowania jawnego zatwierdza ocenę. Jeżeli ocena proponowana przez nauczyciela nie zostanie zatwierdzona przez zespół klasowy, przewodniczący klasy lub zastępca uzasadnia decyzję zespołu klasowego.
  • Samoocenę ucznia.

 

3.Naganną ocenę podaje się do wiadomości uczniów i rodziców na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną w formie pisemnej.

 

4.Wychowawca przechowuje dokumentację zawierającą ocenę klasy, samoocenę ucznia i własna końcową. Jeżeli w okresie od zaproponowania oceny do końca semestru lub roku szkolnego uczeń dopuści się czynów nagannych, wychowawca ma prawo dokonać zmiany oceny (dla zatwierdzenia oceny należy zwołać nadzwyczajną radę pedagogiczną). Uczeń ma prawo odwołać się odwołać się od oceny z zachowania.

 

 

 

Procedura odwoławcza dotycząca przewidywanej oceny z zachowania w klasach 4-6

 

4.1. 
 

Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel

wychowawca pisemnie  informuje rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów o grożącej uczniowi nagannej lub nieodpowiedniej ocenie z zachowania.

4.2.

Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel - wychowawca pisemnie informują rodziców i uczniów o przewidywanych semestralnych/końcowych ocenach z zachowania.

4.3

W terminie pięciu  dni od daty podania przewidywanej oceny z zachowania, rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć w formie pisemnej odwołanie od przewidywanej oceny . niedostatecznej (lub pozytywnej) do dyrektora Szkoły wraz z konkretną rzeczowym uzasadnieniem.

4.4.

W przypadku wpłynięcia odwołania od przewidywanej semestralnej/końcowej oceny z zachowania dyrektor Szkoły przeprowadzą postępowanie wyjaśniające.

 4.5

Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostały istotne uchybiania w procedurze wystawiania oceny, dyrektor Szkoły powołuje komisją weryfikacyjną oceną z zachowania.

W skład komisji weryfikującej ocenę z zachowania wchodzą: dyrektor, wychowawca klasy pedagog ą lub psycholog szkolny, przedstawiciel SU, Rady Rodziców

Celem komisji jest ponowne rozpatrzenie kwestionowanej, przewidywanej oceny  z zachowania. Decyzja komisji jest ostateczna.

W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości dyrektor oddala odwołanie.

Decyzją dyrektora winna być przekazana wnioskodawcy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż pięć dni od daty wpłynięcia odwołania.

Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

4.6

Wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) opiekunów decyzji komisji weryfikującą ocenę z zachowania.

4.7

Ocena przewidywana semestralna/końcowa z zachowania może być zmieniona. jeśli w okresie od podania jej rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom, zajdą istotne zmiany w zachowania uczniów. Te zmianę zatwierdza rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek terminie nie dłuższym niż dwa dni od posiedzenia rady pedagogicznej, powiadomić o zmianie oceny przewidywanej rodziców ucznia (prawnych opiekunów).

 

 

 

 

 

 

Szkolny System Oceniania może ulec zmianie na wniosek RUSS, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej po konsultacjach i zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

 

 

 

VII. BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

1.1          Biblioteka szkolna służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz

 

wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców i wiedzę o regionie.

 

1.2    Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez:

 

a)   zaspokajanie zgłaszanych przez czytelników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

 

b)   podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu kierowania czytelnictwem oraz przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

 

c)   koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i przygotowanie uczniów do korzystania z informacji naukowej.

 

1.3  Księgozbiór jest udostępniany uczniom, nauczycielom i innym    pracownikom szkoły i przedszkola, rodzicom i absolwentom. 

 

2.1. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

 

 

 

 a) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację zbiorów,

 

 b) udostępnianie zbiorów, c) udostępnianie nauczycielom i uczniom potrzebnych im materiałów,

 

d) udzielanie innym nauczycielom pomocy w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bibliotece,

 

d)  pomoc w organizowaniu pracy z książką,

 

e)  inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

 

f)   informowanie nauczycieli o czytelnictwie i przygotowanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzenia rady pedagogicznej,

 

g)       współpraca z nauczycielami  w zakresie uzupełnień księgozbioru,

 

h)       prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagowania książki.

 

i)       prowadzenie ewidencji darmowych podręczników.

 

Zasady współpracy biblioteki z uczniami , nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami.

 

1.Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami poprzez:

 

-tworzenie aktywu bibliotecznego, którego zadaniem jest pomoc w pracach bibliotecznych, prowadzenie wykazu czytelnictwa swojej klasy, informowanie o terminie zwrotu książek i nowościach czytelniczych;

 

-pomoc nauczyciela bibliotekarza: w doborze literatury; udzielanie porad bibliograficznych; prowadzenie indywidualnych rozmów na tematy czytelnicze;

 

-inne formy zaproponowane przez nauczyciela bibliotekarza zaaprobowane przez dyrektora szkoły.

 

2.Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami w zakresie:

 

-poznawania uczniów i ich preferencji czytelniczych;

 

-uczestnictwa nauczyciela bibliotekarza w pracach zespołów samokształceniowych;

 

-gromadzenie scenariuszy imprez i uroczystości na potrzeby nauczycieli;

 

-poradnictwa w wyszukiwaniu literatury metodycznej oraz przygotowanie bibliografii na dany temat dla nauczycieli kształcących się;

 

-tworzenie kartotek zagadnieniowych dla nauczycieli.

 

3.W ramach współpracy z rodzicami biblioteka szkolna

 

-udostępnia rodzicom księgozbiór dotyczący problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych;

 

-udziela informacji dotyczących czytelnictwa ich dzieci i współpracuje w poznawaniu ich preferencji czytelniczych.

 

4. Biblioteka szkolna prowadzi współpracę z innymi bibliotekami w zakresie organizowania imprez czytelniczych, wyposażenia międzybibliotecznych zbiorów.

 

VIII. ORGANY PLACÓWKI 

 

Organami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach są:

 

  1. Dyrektor szkoły i przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
 1. Rada Rodziców
  1. Samorząd Uczniowski. 

 

1.1. Dyrektor szkoły i przedszkola w szczególności:

 

a) kieruje bieżącą działalnością szkoły i przedszkola,

 

b) odpowiada za poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły i przedszkola,

 

c) sprawuje nadzór pedagogiczny,

 

d) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju         psychofizycznego,

 

e) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 

f)   kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

 

g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i przedszkola ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 

h)  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

 

i) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

1.2.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i innych pracowników. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 

  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zatrudnionym w placówce,
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
  • współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem terytorialnym,
 • wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są niezgodne z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący placówkę,
  • dokonuje oceny pracy nauczycieli,
 • realizuje zadania wynikające z zarządzeń organów nadzorujących placówkę,
  • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonalenia zawodowego,
 • realizuje zadania zlecone przez kuratorium oświaty.

 

 2.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły i przedszkola. W skład rady wchodzą:

 

a)dyrektor szkoły,

 

b)nauczyciele szkoły,

 

nauczyciel przedszkola.

 

2.2.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 

  • zatwierdzanie planów pracy szkoły i przedszkola,
  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 •  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów  pedagogicznych,
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • powoływanie doraźnych komisji nauczycieli i opiniowanie ich pracy
  • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów i wychowanków przedszkola.
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 

 2.3.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

  • organizację szkoły i przedszkola,
  • projekt planu finansowego szkoły i przedszkola,
 • wnioski dyrektora w sprawie kar i nagród,
  • propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczanych przedmiotów i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

2.4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub zmiany statutu i przedstawia go do zaopiniowania rodzicom. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zatwierdza go.

 

2.5. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.

 

2.6. Rada pedagogiczna pracuje w oparciu regulamin, który nie może być

 

       sprzeczny ze statutem placówki.

 

3.1. Samorząd uczniowski stanowią  wszyscy uczniowie szkoły. Przedstawicielem uczniów jest rada uczniowska samorządu uczniowskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele rad klasowych.

 

3.2. Rada uczniowska samorządu szkolnego ma prawo do:

 

  • organizacji życia szkolnego,
  • organizowania działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrektorem szkoły, opiekunem samorządu lub innymi nauczycielami,
 • występowania do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców w przypadku naruszenia praw ucznia,
  • redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • kontaktów z władzami szkolnymi w każdej sytuacji tego wymagającej, w tym w sprawie przyznawania nagrody lub kary dla ucznia,
  • wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna RUSS.

 

3.3. RUSS pracuje w oparciu o regulamin.

 

4.1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrektorem, rada pedagogiczną, samorządem uczniowskim i instytucjami w realizacji zadań placówki. Głównym celem działalności rady rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności statutowej placówki .

 

4.2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad klasowych.

 

4.3. Kadencja rady rodziców trwa trzy lata.

 

4.3. We wrześniu  odbywa się wybór nowej rady na zasadach określonych w regulaminie rady rodziców.

 

4.4. Do zadań i kompetencji rady rodziców należy w szczególności.

 

  • udział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły i przedszkola,
  • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły i przedszkola,
 • współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych placówki,
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,
 • udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu i innym organizacjom działającym na terenie szkoły,
  • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla placówki, zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą,
 • uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną Programu wychowawczego szkoły i przedszkola oraz Programu profilaktyki ( wg zasad określonych w regulaminie),
  • opiniowanie szkolnego zestawu programu nauczania i podręczników,
 • opiniowanie programu harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • opiniują założenie w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji.
  • z własnej inicjatywy oceniają sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, [ dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów].

 

4.5. Rada rodziców pracuje w oparciu o regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

 

 

 

IX. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PLACÓWKI

 

 

 

1. Każdy organ ma możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 

2. Współdziałanie organów ma na celu zapewnienie bieżącej wymiany informacji i planowanych zadań.

 

3. Organa współdziałają ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących pracy szkoły i przedszkola poprzez:

 

  • uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,
  • opiniowanie projektowanych uchwał,
 • informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły,
  • zapraszanie na swoje posiedzenia przedstawicieli pozostałych organów.

 

 

 

 

 

X. ZASADY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 

1. Jeżeli pomiędzy organami wynikają spory, rozstrzygane one będą drogą  negocjacji na zasadach wzajemnego poszanowania stron.

 

2. Rozstrzygnięcie sporu powinno poprzedzać spotkanie obu stron w celu złagodzenia sporu.

 

3. Wszelkie spory pomiędzy organami placówki rozstrzyga dyrektor, jeżeli nie jest stroną sporu.

 

4. Jeżeli stroną sporu jest dyrektor, a postępowanie pojednawcze nie przynosi rezultatu, spór rozstrzyga organ prowadzący lub organ nadzorujący placówkę.

 

5. Jeżeli decyzja dyrektora dotycząca rozstrzygnięcia sporu nie zadowala stron biorących w nim udział, stronom przysługuje prawo odwołania  się z  zachowaniem obowiązującej drogi służbowej do organu prowadzącego.

 

6. Jeżeli strony wniosą odwołanie do organu prowadzącego, do czasu  rozstrzygnięcia sporu przez ten organ obowiązują decyzje podjęte przez dyrektora.

 

7. Odwołanie, o którym mowa w punkcie 5, strony zobowiązane są złożyć w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji przez dyrektora. Po przekroczeniu tego terminu odwołanie nie przysługuje.

 

 

 

XII. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 

    a) ukierunkowuje i wspomaga indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze  środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,

 

    b) zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,

 

    c) współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu oraz tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie ,, gotowości szkolnej”.

 

2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z aktów wykonawczych do ustawy  a w szczególności w zakresie:

 

    a) udzielania dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kierowanie do poradni psychologiczno- pedagogicznej,

 

    b) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

 

    c) umożliwiania dzieciom podtrzymywane poczucia tożsamości narodowej,  językowej i religijnej, możliwości udziału w lekcjach religii.

 

 

 

3. Przedszkole wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci środowiskowych potrzeb środowiskowych a szczególności:

 

    a) sprawuje opiekę w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza  terenem przedszkola,

 

c)       sprawuje indywidualną opiekę nad dziećmi, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna, poprzez kierowanie ich do Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Seceminie.

 

 

 

1.        Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną przez nich, która ukończyła 12 lat i zapewnia dziecku całkowite bezpieczeństwo.

 

 

 

XI. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

 

 

1.1.  Podstawową jednostka organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w wieku 3,4,5lat, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 

1.2.  Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

1.3.  Liczba dzieci w przedszkolu nie może przekroczyć 25. Jeżeli do oddziału przyjęto dzieci niepełnosprawne, to liczba wychowanków powinna wynosić 15-20.

 

2.1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego i programu profilaktyki (6.2)

 

2.2.  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

2.3.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych , powinien być dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić:

 

       - z dziećmi w  wieku 3-4 lat- około 15 minut,

 

       - z dziećmi w wieku 5lat- około 30 minut.

 

2.4.  Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

2.5.  Przedszkole jest jednooddziałowe.

 

3.1.  Szczegółowa organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez  dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący i organ nadzorujący placówkę.

 

3.2.  W arkuszu organizacji określa się w szczególności:

 

        - czas pracy przedszkola,

 

        - liczbę pracowników,

 

        - ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych  przez organ prowadzący przedszkole.  Przedszkole zatrudnia 1 nauczyciela i katechetę.

 

4.1.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  higieny oraz oczekiwań rodziców i prawnych opiekunów.

 

4.2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

 

5.1.  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zaznaczonych w projekcie organizacyjnym.

 

5.2.  Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 5 godzin.

 

5.3.  Terminy przerw w pracy przedszkola ustala każdego roku organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 

5.4.  Każdy rodzic ma prawo, aby jego dziecko korzystało z dwóch posiłków  dziennie ( śniadanie, obiad).

 

5.5.  Wysokość stawki dziennej jest ustalana przez intendenta przy udziale dyrektora placówki i akceptacji rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu.

 

5.6.  Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłat za wyżywienie dziecka do 10 dnia każdego miesiąca. Termin może być przesunięty na wniosek rodzica.

 

 

 

6.1.         Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece jednego nauczyciela. Nauczyciel, dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, opiekuje się oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

6.2.

 

Program profilaktyki Publicznego Przedszkola w Żelisławicach
Cele ogólne:

 

  • Promocja zdrowego stylu życia.
  • Tworzenie warunków sprzyjających  własnemu bezpieczeństwu.
 • Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych.
  • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
 • Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków.

 

Cele szczegółowe:

 

  • Kształtowanie u dzieci świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia.
  • Nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej.
  • Przestrzeganie zasad bezpiecznych zabaw ruchowych, poruszania się w grupie, na wycieczkach, spacerach.
 • Świadome unikanie niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń na drodze i wynikających z: przypadkowych spotkań z nieznajomymi, zabaw zapałkami, spożywania lekarstw,  środków chemicznych,  nieznanych roślin, zbliżania się do zwierząt,
  • Wzmacnianie poczucia wartości i budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
  • Radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z  przemocą i uzależnieniami.
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów z  rówieśnikami.  

 

Zadania 

 

I. Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków, 

 

1.  Zdrowy styl odżywiania.

 

2.  Estetyka i higiena przygotowywania i spożywania posiłków.

 

3.  Higiena osobista.

 

4.  Higiena otoczenia.

 

Oczekiwane efekty:

 

Dziecko:

 

- rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego,

 

- zna produkty, które maja duże wartości odżywcze,

 

- rozumie strukturę żywienia wynikającą z piramidy zdrowia,

 

- wie, że podczas przygotowywania posiłków należy zachować szczególną czystość,

 

- potrafi nakryć do stołu,

 

- umie kulturalnie zachować się przy stole,

 

- dba o czystość swojego ciała, włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłów,

 

- zna i używa przybory toaletowe,

 

- rozumie przyczyny chorób zakaźnych,

 

- wie, jak ubrać się do warunków atmosferycznych,

 

- wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu,

 

- zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu. 

 

II. Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, w domu i na drodze.

 

  1. Bezpieczeństwo podczas zabaw.
  2. Bezpieczna droga do przedszkola.
 1. Udzielanie pierwszej pomocy.
  1. Zachowanie ostrożności wobec zwierząt, przedmiotów, roślin, lekarstw i środków chemicznych.
 2. Kontakty z nieznajomymi.
  1. Profilaktyka przeciwpożarowa. 

 

Oczekiwane efekty:

 

Dziecko:

 

- zna zasady współżycia w zespole,

 

- korzysta z zabawek, przyborów  i sprzętu  zgodnie z ustalonymi regułami,

 

- samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa,

 

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego, zna niektóre znaki drogowe,

 

- wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia,

 

- zna numery alarmowe,

 

- potrafi przybrać obronną postawę przed atakiem psa,  nie drażni zwierząt,

 

- nie bawi się lekarstwami i  środkami chemicznymi,

 

- nie zrywa nieznanych owoców i grzybów,

 

- wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić,

 

- wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem.

 

III. Nałogi i ich skutki 

 

  1. Alkohol.
  2. Nikotyna.
 1. Narkotyki.
  1. Komputer i telewizja.

 

Oczekiwane efekty:

 

Dziecko:

 

- wie jakie uboczne skutki ma alkohol, papierosy i narkotyki

 

- rozumie zakaz spożywania tych używek,

 

- jest asertywne,

 

- zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i internetu.

 

IV. Aktywność ruchowa z profilaktyka wad postawy. 

 

1. Gry i zabawy sprawnościowe.

 

2. Rekreacja i wypoczynek.

 

Oczekiwane efekty:

 

Dziecko:

 

- rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia,

 

- potrafi nazwać części swojego ciała,

 

- umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała,

 

- rozumie niekorzystny wpływ nadmiernego korzystania z telewizora i komputera,

 

- aktywnie wypoczywa.

 

V. Akceptacja innych.

 

  1. Nawiązywanie więzi.
  2. Tolerancja osób niepełnosprawnych.
 1. Radzenie sobie z emocjami.

 

Oczekiwane efekty:

 

Dziecko:

 

potrafi okazywać uczucia przyjaźni, sympatii , empatii,

 

 - umie jasno sformułować opinie, prośbę; oraz porozumiewać się bez słów,

 

 - pomaga innym kolegom i koleżankom w ich problemach,

 

- pokonuje uprzedzenia wobec osób chorych i niepełnosprawnych,

 

- jest gotowe nieść pomoc osobom słabszym,  niepełnosprawnym i potrzebującym,

 

- zna, rozumie, wyraża emocje i potrafi o nich opowiedzieć,

 

- wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach,

 

- potrafi opanować w niektórych sytuacjach negatywne emocje.

 

VI. Środowisko wokół nas

 

  1. Zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza.
  2. Działania proekologiczne.

 

 

 

Oczekiwane efekty:

 

Dziecko:

 

- wie jak chronić środowisko przed zanieczyszczeniem

 

- jest wrażliwe na przejawy niszczenia przyrody najbliższej okolicy,

 

- zna skutki skażenia wody, gleby i powietrza,

 

- bierze udział w akcjach proekologicznych,

 

- potrafi segregować odpady.

 

Metody realizacji programu :

 

- podające: opowiadanie, pogadanka, opis, objaśnienie, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem,

 

- problemowe: gry dydaktyczne, doświadczenia,

 

- aktywizujace: drama, burza mózgów, Orffa, Labana, Sherborne, pedagogika zabawy kinezjologia edukacyjna,

 

 - praktyczne: pokaz, ćwiczenia, trening, prace plastyczne, wystawki, gry i zabawy ruchowe, zabawy relaksacyjne, konkursy, spotkania, degustacje.

 

Formy realizacji  programu:

 

-  praca indywidualna,

 

-  zabawy oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy,

 

-  czynności samoobsługowe,

 

-  prace użyteczne,

 

-  spacery, wycieczki,

 

-  zajęcia zorganizowane,

 

-  uroczystości przedszkolne,

 

-  konkursy, turnieje.

 

Ewaluacja programu:

 

Oceny efektów realizacji „Programu profilaktycznego”, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się na półrocznej i końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły:

 

  • wnioski z obserwacji zachowań dzieci,
  • rozmowy z rodzicami,
 • rozmowy z nauczycielami,
  • analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne, arkusze obserwacji, wytwory dzieci, osiągnięcia w konkursach,
 • analiza ankiet.

 

1.            ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

 

 

 

1.1.   W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczyciela przedszkola i katechetę.

 

1.2.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wynik pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.

 

1.3.   Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:

 

a)       organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, i dydaktycznej w powierzonym oddziale, opartej o pełną znajomość jego środowiska rodzinnego, zgodnie z wymaganiami określonymi w programie wychowania przedszkolnego.

 

b)       dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,

 

c)       obserwowanie dzieci i zbieranie dokumentacji dziecka do poradni psychologiczno- pedagogicznej,

 

d)       współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną i zdrowotną,

 

e)       współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanków w celu ujednolicenia działań wychowawczych,

 

f)        codzienne przygotowywanie się do pracy z dziećmi,

 

g)       tworzenie w placówce dobrej atmosfery pracy,

 

h)       doskonalenie kwalifikacji zawodowych,

 

i)       podejmowanie i prowadzenie innych zajęć organizacyjnych i wychowawczych zleconych przez dyrektora placówki,

 

2.1.  Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania poprzez:

 

a)   szerzenie kultury pedagogicznej wśród rodziców,

 

b)   zapoznanie rodziców ( prawnych opiekunów) z potrzebami psychofizycznymi dzieci i sposobami ich zaspokajania,

 

c)    informowanie o zadaniach wynikających z planów pracy przedszkola, umieszczanie informacji w kąciku dla rodziców, przedstawianie problemów na zebraniach z rodzicami,

 

d)   włączanie rodziców do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację programu wychowania przedszkolnego,

 

e)  włączanie rodziców do prac na rzecz przedszkola,

 

f)   przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju, mając na celu dobro dziecka, utrzymywanie bliskich kontaktów z rodzicami poprzez uroczystości i spotkania. 

 

 

 

2.2.   Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z programem

 

i planem rocznym oraz jest odpowiedzialny za jej jakość.

 

 

 

2.3.   Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie

 

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje je w   arkuszu obserwacji dziecka. Dla każdego dziecka wytypowanego do pracy indywidualnej sporządza plan zajęć oraz prowadzi notatki o jego osiągnięciach

 

 

 

2.4.  Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w

 

klasie  pierwszej szkoły podstawowej

 

2.5. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,  organizowane są

 

stałe spotkania z rodzicami raz na kwartał.

 

 

 

    2. ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 

 

 

1.1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

 

1.2. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do

 

przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

 

1.3.    Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

 

  • Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
  • Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie karty zgłoszenia przez rodziców ( prawnych opiekunów).
 • Karty  zgłoszeń przyjmowane są od 15 do 30 kwietnia każdego roku.
  • Do 15 maja wywiesza się w miejscu dostępnym dla zainteresowanych imienne listy dzieci przyjętych oraz informację dla rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte oraz do kogo i w jakim terminie mogą składać podanie o ponowne rozpatrzenie prośby.
 • Przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor, a w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych jest większa niż wynika z orzeczenia organizacyjnego dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną w skład której wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, członek rady pedagogicznej oraz przedstawiciel rodziców. Od decyzji Komisji rodzice mogą odwołać się do organu prowadzącego. Decyzje komisji są protokołowane wraz z kartami zgłoszeń.
  • Karta zgłoszenia dziecka jest zarazem umową określającą liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu, zawartą między dyrektorem reprezentującym Urząd Gminy, a rodzicami i nie podlega zmianie w ciągu roku szkolnego. W szczególnych przypadkach dyrektor może podjąć inną decyzję.
 • Rezygnacja rodziców z pobytu w przedszkolu powinna być uzasadniona z podaniem przyczyny.
  • Przyjęcia dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego dokonuje dyrektor w porozumieniu z nauczycielem przedszkola.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu  do przedszkola mają:

 

- dzieci 5 i 4- letnie oraz już uczęszczające do placówki,

 

- dzieci ojców lub matek samotnie wychowujących dzieci,

 

- dzieci ojców lub matek , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, niezdolność do pracy albo samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

 

- dzieci z rodzin zastępczych,

 

- dzieci rodziców pracujących zawodowo.

 

  • Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu kompletnej dokumentacji, tj.:

 

- zaświadczenia od lekarza prowadzącego informującego o rodzaju deficytu kwalifikującego dziecko do przebywania w grupie rówieśniczej,

 

- opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 

- w przypadku dzieci w wieku od 7 do 10 lat, oprócz wyżej wymienionych, decyzję dyrektora o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

 

 

3. WARUNKI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

1.1.   Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze

 

bezpieczeństwa i akceptacji, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe traktowanie.

 

1.2.   W przedszkolu nie stosuje się kar fizycznych i psychicznych.

 

1.3.    Do przedszkola nie wpuszcza się osób nieznanych, nie stosuje się eksperymentów na

 

dzieciach.

 

1.3.      W przedszkolu stosuje się pochwały i nagrody, zachętę i aprobatę. Wszyscy pracownicy muszą okazywać dziecku życzliwość i serdeczność.

 

2.1.   Dziecko przedszkolne ma prawo do:

 

        - akceptacji go takim, jakie jest,

 

        - spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

 

        - indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

 

        - zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

 

        - posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może

 

          się zwrócić,

 

        - badania i eksperymentowania,

 

        - doświadczania konsekwencji własnego działania,

 

        - różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym

 

          otoczenia, snu i wypoczynku, gdy jest zmęczone,

 

        - jedzenia i picia, gdy jest głodne, ale również prawo do regulowania  

 

          swoich potrzeb,

 

        - tajemnic i własnego zdania,

 

        - poszanowania uczenia się wszystkiego, co zaciekawi.

 

 2.2. Dziecko ma obowiązek:

 

      - przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,

 

         nauczycieli i innych pracowników placówki,

 

      - szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,

 

      - dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów,

 

     - dbać o prządek i ład w przedszkolu,

 

     - brać aktywny udział w zajęciach,

 

     - szanować sprzęt przedszkolny oraz wyposażenie sal zajęć,

 

     - systematycznie i punktualnie uczęszczać do przedszkola,

 

     - przestrzegać umów zawartych w grupie,

 

     - pomagać młodszym kolegom.

 

3.1. Dyrektor ma prawo skreślić z listy wychowanka przedszkola, jeżeli:

 

     -  jego pobyt zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu danego dziecka oraz innych dzieci,

 

    -  w przypadku rażących zaniedbań higienicznych rodziców w stosunku do dziecka,

 

    -  dziecko nie uczęszcza do przedszkola i rodzice nie usprawiedliwiają jego

 

       nieobecności przez jeden miesiąc,

 

   -  na prośbę rodziców, po przedstawieniu i uzasadnieniu przyczyn.

 

 

 

4. FORMY OPIEKI I POMOCY UDZIELANEJ WYCHOWANKOM  

 

         PRZEDSZKOLA

 

 

 

 Szkoła  udziela pomocy dzieciom, którym z przyczyn losowych lub

 

       rozwojowych potrzebne jest wsparcie:

 

       a) z funduszy GOPS w Seceminie,

 

       b) z funduszy Rady Rodziców,

 

       c) innych organizacji i osób fizycznych współpracujących ze szkołą.

 

 

 

XIII. DOKUMENTACJA PRACY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

 

1.1.    Placówka prowadzi i przechowuje  dokumentację pracy szkoły i przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

1.2.  Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.  

 

 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Nauczyciele zapoznają się ze statutem na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej.

 

2.  Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez radę pedagogiczna o zatwierdzeniu.

 

3.  Wszelkich nowelizacji w statucie może dokonać tylko rada pedagogiczna poprzez podjęcie uchwały.

 

4.  Rodzice zapoznawani są ze statutem na najbliższym zebraniu ogólnym.

 

5. Kopia statutu jest do wglądu wszystkich rodziców na stronie internetowej szkoły.  

 

 

 

 


Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
Załącznik 1
Załącznik 1a
Załącznik 2
Załącznik 2a
Załącznik 3